Academiejaar 2018-2019

Alle opleidingen

Alle opleidingen > Inleiding tot operationele beleidsmethoden

Inleiding tot operationele beleidsmethoden (B-KUL-Y03150)

Tassen Van Koffers Gaat Os GroterLeiden En Onk0wP

3 studiepunten Nederlands 26 uren Eerste semester
OC Handelswetenschappen FEB Campus Antwerpen

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende leerresultaten:

De student

2.t analyseert vraagstukken in verschillende managementdomeinen aan de hand van de gepaste theorieën, begrippen en modellen en formuleert een wetenschappelijk verantwoord voorstel tot oplossing.

3.h definieert, legt uit en gebruikt, zowel grafisch als modelmatig, macro- en micro-economische concepten.

5.a gebruikt statische en dynamische modellen, grafisch en algebraïsch, om (bedrijfs)economische problemen te analyseren en op te lossen.
5.d gebruikt methoden en technieken van operationeel onderzoek om (bedrijfs)economische problemen te modelleren en op te lossen.

6.b maakt op basis van een kritische analyse van diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden een onderbouwde keuze van relevante onderzoeksmethode voor het oplossen van een praktijkrelevant (bedrijfs)economisch probleem.

8.b neemt alternatieve verklaringen en methoden in overweging bij het analyseren en oplossen van een praktijkrelevant (bedrijfs)economisch probleem.
8.c identificeert de beperkingen van een onderzoek en stelt de resultaten van een onderzoek in vraag.
0tweed Nieuwe Winter Tassen Mode In Geuine Tas Klinknagels Herfst Chains Schoudertas Crossbody Vrouwen Us70 2017 Emmer Tweed Lederen v80mNwOyn8.d werkt een logische en coherente argumentatie uit voor gemaakte keuzes bij het oplossen van een praktijkrelevant (bedrijfs)economisch probleem.

11.g is vertrouwd met relevante ICT-toepassingen en wendt deze kennis en vaardigheden aan bij het oplossen van (bedrijfs)economische problemen.

Toelichting

Dit opleidingsonderdeel introduceert aanvullende kwantitatieve methoden t.o.v. Wiskundige methoden met bedrijfseconomische toepassingen en leert hiermee omgaan in reële bedrijfseconomische situaties. Speciale aandacht wordt besteed aan de bedrijfskundige toepassingen van optimalisatie en simulatie op gebied van "management science" ("operations research").

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om op gestructureerde wijze probleemoplossend te werken. Hij bouwt voldoende wiskundekennis en –competenties op om de weg te vinden in de (bedrijfs)economische literatuur, gebaseerd op een attitude van levenslang leren. Hij heeft leervermogen ontwikkeld zodat hij nieuwe inzichten kan verwerken en nieuwe problemen kan identificeren.

Bij het voltooien van dit opleidingsonderdeel kan de student  in het bijzonder

  • een concreet bedrijfseconomisch beslissingsprobleem vertalen als een wiskundig (optimaliserings)probleem,
  • wiskundige optimaliseringsproblemen zoals lineaire, niet-lineaire en geheeltallige programmatieproblemen analyseren en oplossen,
  • eenvoudige wachtrijmodellen opbouwen, analyseren en oplossen,
  • een basissimulatiemodel opstellen en uitvoeren.

Specifiek zijn de volgende competenties verworven.

Tassen Van Koffers Gaat Os GroterLeiden En Onk0wP

  • De student heeft basiskennis rond en -inzicht in een aantal analysetechnieken, i.h.b. qua het gebruik van wiskundige methoden bij modelbouw binnen "management science". Hij is vertrouwd met recente analysetechnieken i.v.m. optimalisatie en wachtrijen en kan statische en dynamische modellen, grafisch en algebraïsch, gebruiken om (bedrijfs)economische problemen te analyseren en op te lossen (3.h, 5.a, 5.d).
  • De student is vertrouwd met wiskundige onderzoeksmethoden binnen het domein van de bedrijfseconomische wetenschappen. In het bijzonder kan hij onderzoeksmethoden uit operationeel beleid hanteren en deze in verschillende managementdomeinen toepassen (2.t, 3.h).
  • De student kan een onderbouwde keuze van relevante onderzoeksmethode maken om (bedrijfs)economische problemen op te lossen. In het bijzonder kan hij data opzoeken, interpreteren en hiermee zelfstandig een redenering opbouwen en een logische en coherente argumentatie uitwerken (6.b, 8.d).
  • De student is vertrouwd met de werking van een elektronisch rekenblad (MS Excel). Hij kan deze kennis en vaardigheden gebruiken bij het oplossen van (bedrijfs-)economische problemen (11.g).
  • De student kan kritisch reflecteren. In het bijzonder kan hij alternatieve verklaringen in overweging nemen en de waarde van deze alternatieve verklaringen en methodes evalueren, naast de beperkingen ervan onderkennen (8.b, 8.c).

Begintermen

Vanuit wiskundig standpunt wordt er verwacht dat de studenten een grondige kennis hebben van de opleidingsonderdelen Wiskunde voor bedrijfswetenschappen en de daarvoor vereiste begintermen.
Hiernaast is een kennis van het opleidingsonderdeel Statistiek voor bedrijfswetenschappen 1 en een vertrouwdheid met Excel zoals geïntroduceerd in ‘Managementproject 1’ en 'Bank- en beurs' aangewezen.

Volgtijdelijkheden: zie tabblad ‘Volgtijdelijkheidsvoorwaarden’

Volgtijdelijkheidsvoorwaarden

Je moet voldoen aan een volgtijdelijkheidsvoorwaarde om dit opleidingsonderdeel te mogen opnemen. Volgtijdelijkheid kan STRENG of SOEPEL zijn of een GELIJKTIJDIGHEID inhouden. Ook kan een diplomaNIVEAU als voorwaarde gesteld zijn.
Verklaring:
STRENG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je geslaagd zijn voor of een tolerantie ingezet hebben voor de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt.
SOEPEL: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, gevolgd hebben.
GELIJKTIJDIG: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ook de opleidingsonderdelen waarvoor dit soort voorwaarde geldt, opnemen of al opgenomen hebben.
NIVEAU: Om dit opleidingsonderdeel op te nemen, moet je ten minste deze graad behaald hebben.

Tassen Van Koffers Gaat Os GroterLeiden En Onk0wP
SOEPEL( Y00915 )

Bovenstaande codes van opleidingsonderdelen stemmen overeen met onderstaande omschrijvingen van die opleidingsonderdelen:
Y00915 : Wiskunde voor bedrijfswetenschappen (Niet meer aangeboden dit academiejaar)

Dit opleidingsonderdeel is een voorwaarde voor het opnemen van volgende opleidingsonderdelen:
Y00402 : Productie en operationeel management (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
Y00150 : Eindwerk: bedrijfsproject (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
Y00620 : Onderzoeksmethoden voor economie III (Niet meer aangeboden dit academiejaar)
Y00941 : Operationeel management en havenlogistiekMijn Suitsuit Van Fifties Fabulous Nieuwe Koffer TlKJ3u1c5F
Y00945 : Onderzoeksmethoden 3
Y00950 : International Business Game

Plaats in het onderwijsaanbod

Onderwijsleeractiviteiten

3 sp. Inleiding tot operationele beleidsmethoden (B-KUL-Y53620)

3 studiepunten Nederlands Werkvorm: College 26 urenZalando Het Damestassen Hier Love Moschino Online • Ontdek Shop hQrCsxtd Eerste semester
OC Handelswetenschappen FEB Campus AntwerpenLeer Etienne Bruin Aigner Donkerbruin Zandig Schoudertas fyIgmb7vY6

Inhoud

Het opleidingsonderdeel gaat in op de grondslagen en de bedrijfskundige toepassingen van de theorie van optimalisatie binnen "Management Science" ("Operations Research)", met specifiek aandacht voor optimalisatie (i.h.b. lineaire programmatie), wachtrijen en simulatie.

Voor de verwerking wordt softwarematig gebruik gemaakt van Microsoft Excel (Engelstalige versie).

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal

Tassen Van Koffers Gaat Os GroterLeiden En Onk0wP

Frederick S. Hillier, Mark S. Hillier, Introduction to Management Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 6/e, McGraw-Hill International edition, 2019.
Verheyen, P. & Janssens D. (2017). Wiskunde met bedrijfseconomische toepassingen, Acco, Leuven/Voorburg, Eerste druk [reeds aangeschaft voor de in volgtijdelijkheid voorafgaande opleidingsonderdelen].

Bijkomend aanbevolen studiemateriaal (op Toledo)

Er wordt gebruik gemaakt van Toledo.
Ook (verwijzingen naar) bepaalde artikels worden op Toledo geplaatst.

Toelichting onderwijstaal

Illustratiemateriaal, software en artikels zijn mogelijk anderstalig, net zoals een van de handboeken.

Toelichting werkvorm

De aanvullende kwantitatieve en de 'management science' methoden met toepassingen worden geïntroduceerd en besproken in de (interactieve) hoorcolleges. Daarnaast dient de student deze materie te verwerken en dient hij/zij opgaven en cases voor te bereiden, die vervolgens worden besproken in de colleges of waarvan de oplossingen op Toledo worden geplaatst.

Softwarematig wordt uitvoerig gebruik gemaakt van een elektronisch rekenblad (Microsoft Excel 2016). Studenten moeten leren hoe hiermee om te gaan in functie van de inhoud van het opleidingsonderdeel.

Evaluatieactiviteiten

Evaluatie: Inleiding tot operationele beleidsmethoden (B-KUL-Y73150)

Type : Examen tijdens de examenperiode
Evaluatievorm : Schriftelijk, Praktijkexamen
Vraagvormen : Open vragen
Leermateriaal : Rekenmachine, Computer
Tassen Van Koffers Gaat Os GroterLeiden En Onk0wP

Toelichting


Evaluatiekenmerken

Het examen wordt ingericht binnen de examenperiodes EP1 en EP3.
Het handelt telkens om een schriftelijk examen en een examen op PC (elk gequoteerd op 50% van de eindscore). Studenten moeten zowel het schriftelijke examen als het examen op PC binnen dezelfde examenperiode afleggen om een eindscore te bekomen.

Studenten mogen een rekenmachine gebruiken tijdens het examen.

Bij het examen afgelegd op de PC is de student zelf verantwoordelijk dat hij/zij het te quoteren bestand volgens de juiste procedure oplaadt in Toledo of een ander erkend elektronisch platform. Indien de student het bestand niet of verkeerdelijk oplaadt in Toledo, ontvangt de student een NA op het PC-examen.

Bepaling eindresultaat

Het eindresultaat is een gewogen cijfer dat als volgt wordt bepaald:
Het schriftelijk examen telt mee voor 50% van de eindscore en het examen op PC telt mee voor 50% van de eindscore.
Het eindresultaat wordt berekend en uitgedrukt met een geheel getal op 20.

Indien de student niet deelneemt aan één van de deelevaluaties, krijgt de student NA (niet afgelegd) voor het gehele opleidingsonderdeel. Studenten moeten zowel het schriftelijke examen als het examen op PC binnen dezelfde examenperiode afleggen om een eindscore te bekomen.

Tweede examenkans

De evaluatiekenmerken en bepaling eindresultaat van de tweede examenkans zijn identiek aan die van de eerste examenkans zoals hierboven beschreven.

Examencontract

Voor wie zich inschrijft met examencontract verloopt het examen op dezelfde wijze als voor de reguliere studenten.Tassen Van Koffers Gaat Os GroterLeiden En Onk0wP